Laboral i seguretat social

ÀREES DE PRÀCTICA

IMG_EJEMPLO

       Aquesta àrea assessora en totes les matèries que es deriven de les relacions laborals i de la Seguretat Social. Tanmateix intervé en els processos d’inspecció a les empreses i empresaris i en tants aspectes litigiosos i judicials puguin sorgir de les anteriors matèries.

 

Els principals serveis que es fan en aquest departament son els següents:

 • Assistència d’advocat davant Tribunals i Òrgans Arbitrals.
 • Assessorament jurídic en Dret Laboral i contractació de personal.
 • Assessorament, planificació i execució d’ Expedients de Regulació de l’Ocupació (ERO).
 • Inspeccions, recursos y reclamacions administratives en matèria laboral ide Seguretat Social.
 • Assessorament y redacció de contractes d’alta direcció: clàusules de blindatge indemnitzatori.
 • Àmbit laboral de l’empresa familiar.
 • Confecció de nòmines i Seguros Socials.
 • Auditoria laboral: comprovació de l’estat d’adequació a la normativa vigent i de la idoneïtat de la situació laboral i el seu reflex a la nòmina.
 • Tramitació de prestacions de la Seguretat Social .

ico  Descarregar en format PDF